21 November

Estate Chardonnay

2018 Chardonnay 2017 Chardonnay 2016 Chardonnay 2015 Chardonnay 2014 Chardonnay 2013 Chardonnay

20 November

Estate Claret

2018 Claret 2017 Claret 2016 Claret 2015 Claret 2014 Claret

19 November

Estate Cabernet Sauvignon

2017 Cabernet 2016 Cabernet 2015 Cabernet 2014 Cabernet 2013 Cabernet 2012 Cabernet