21 November

Estate Chardonnay

2016 Chardonnay 2015 Chardonnay 2014 Chardonnay 2013 Chardonnay

20 November

Estate Claret

2016 Claret 2015 Claret 2014 Claret 2013 Claret 2012 Claret

19 November

Estate Cabernet Sauvignon

2014 Cabernet 2013 Cabernet 2012 Cabernet